Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Op alle door Stichting Aquacentrum Den Helder (hierna: ACDH) gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De klant mag gedurende de daarvoor geprogrammeerde openingstijden en na voldoening van het overeenkomstige tarief deelnemen aan een zwemactiviteit, rekening houdend met de geldende huisregels. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van een zwemactiviteit op vertoon van een geldig entreebewijs, 12-badenabonnement of zwemlesabonnement. ACDH behoudt zich het recht voor nieuwe klanten bij inschrijving te vragen identificatie te overleggen. In geval van automatische incasso kan gevraagd worden naar de bankpas ter controle van het rekeningnummer.

 

Overeenkomst

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bij ACDH of daaraan gelieerde stichtingen aangesloten zwembaden. ACDH is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist die alsdan wordt toegepast. Indien een klant een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn abonnement of lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door ACDH te zijn ontvangen.

 

Zwempas

Bij een meerbadenabonnement is een zwempas benodigd. Deze aanschaf is eenmalig en er kunnen meerdere abonnementen op de zwempas gezet worden. Bij verlies van de zwempas kunnen wij deze na uw melding blokkeren, er is geen restitutie mogelijk van de abonnementen die op de zwempas staan. Gekochte 12-badenabonnementen hebben een geldigheid van 1 jaar en zwemlesabonnementen hebben een geldigheid van 13 weken, en gaan direct in. ACDH is gerechtigd om een identificatie van de klant te vragen, teneinde na te gaan of de persoon die met de zwempas binnenkomt inderdaad gerechtigd is dit abonnement te gebruiken.

 

Inschrijfkosten en tarieven

Bij inschrijving voor diverse zwem(les)activiteiten is de klant administratiekosten verschuldigd (inschrijfgeld/aanmeldkosten). Restitutie van deze administratiekosten is niet mogelijk. Alle prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven. ACDH is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW. ACDH is bevoegd op 1 januari van elk kalenderjaar de tarieven te indexeren.

 

Ziekte/Blessures

In geval van een langdurige blessure of letsel waardoor men niet deel kan nemen aan de zwemactiviteit, kan met schriftelijke toestemming van ACDH het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Dit geldt niet bij bijvoorbeeld studie, stage, werk en vakantie en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander deugdelijk bewijs. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De einddatum van het abonnement wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting. Alleen de bedrijfsmanager van het zwembad kan hier een besluit over nemen.

 

Openingstijden en onderhoudswerkzaamheden

ACDH is bevoegd haar accommodaties en/of haar elementen (bv glijbaan, bubbelbad, etc.) geheel of gedeeltelijk te sluiten zonder dat daarvoor kennisgeving plaats moet vinden. Dit geldt ook voor algemeen erkende feestdagen en de schoolvakanties. ACDH is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) zwemactiviteiten of een accommodatie tijdelijk of blijvend te wijzigen. ACDH is bevoegd een accommodatie en/of haar elementen (bv glijbaan, bubbelbad, etc.) gedeeltelijk of geheel te sluiten wegens defect en/of onderhoudswerkzaamheden. Alle bovenstaande punten hebben geen consequenties voor abonnementen en aan de sluiting kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Persoonsgegevens

Veranderingen met betrekking tot de persoonlijke situatie van de klant (bijvoorbeeld adres of bankgegevens) dienen direct te worden doorgegeven aan ACDH. In het geval van het niet doorgeven van deze wijzigingen waardoor ACDH kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan de klant.

 

Aansprakelijkheid

Iedere klant is verantwoordelijk voor een persoonlijk en rechtmatig gebruik van de aan hem of haar verstrekte 12-badenkaart, zwemleskaart, entreebewijs of abonnement. ACDH is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval of zoekgeraakt voorwerp van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ACDH en haar medewerkers. Iedere klant is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn of haar persoonlijke bezittingen. De klant wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch de stichting, noch de medewerkers zijn verantwoordelijk voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de ACDH accommodatie. Klanten dienen hun waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor bestemde lockers.

 

Huisregels

Het is de klant bekend dat de zwembaden die vallen onder ACDH bepaalde huisregels hanteren. Deze huisregels staan op de website van ACHD, zijn aanwezig in het zwembad en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie. In onze accommodaties hanteren wij tevens gedragsregels die voortkomen uit het Protocol Vrolijk en Veilig van het Nationaal Platform Zwembaden/NRZ. De zwembaden die vallen onder ACDH kunnen te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

 

Slot bepaling

Overeenkomsten tussen de klant en ACDH kunnen via internet of schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden. Vragen en/of opmerkingen kunnen schriftelijk worden gesteld aan Stichting Aquacentrum Den Helder, Het Nieuwland 2, 1784 EA Den Helder.