Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Stichting Aquacentrum Den Helder Stichting Aquacentrum Den Helder, gevestigd aan Het Nieuwland 2 1784 EA Den Helder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Aquacentrum Den Helder
Het Nieuwland 2
1784 EA Den Helder
+31 0223 628 244

Bedrijfsmanager is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Aquacentrum Den Helder hij is te bereiken via: bedrijfsmanager@aquacentrumdenhelder.nl

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Aquacentrum Den Helder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Aquacentrum Den Helder verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Aquacentrum Den Helder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Aquacentrum Den Helder neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Aquacentrum Den Helder) tussen zit. Stichting Aquacentrum Den Helder gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Facebook: Wij gebruiken facebook om de klanten te betrekken en te informeren over alle activiteiten die plaatsvinden binnen het Aquacentrum. Met dit platform willen wij de klanten een service aanbieden die een indruk verstrekt over de geleverde diensten. Als er foto’s worden gemaakt worden zij alleen ingezet om de sfeer weer te geven. Hierbij respecteren wij zo veel mogelijk de privacy. Indien de teksten andere gebruikers of onze organisatie schaad wordt het bericht op verzoek van betrokken onmiddellijk verwijdert. De organisatie rekent zichzelf eveneens dit recht toe.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Aquacentrum Den Helder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens: zolang de relatie actief is. Doch niet langer dan 1 seizoen van inactiviteit.
Wij bewaren uw gegevens om de inschrijfkosten te beperken. U betaald inschrijfkosten om een toegangsbewijs (zwemles pas) te verkrijgen. De overige gegevens zijn benodigd voor het invullen van het diploma.
Persoonsgegevens personeel worden gedurende de arbeidsrelatie bewaard.
Sollicitanten die aangeven geen bezwaar te maken tegen het bewaren van zijn gegevens in dossier worden gedurende 1 kalenderjaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Stichting Aquacentrum Den Helder verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Aquacentrum Den Helder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Stichting Aquacentrum Den Helder gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Aquacentrum Den Helder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bedrijfsmanager@aquacentrumdenhelder.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Aquacentrum Den Helder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Klacht melden bij Autoriteitspersoonsgegevens – autoriteitspersoonsgegevens.nl 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Aquacentrum Den Helder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bedrijfsmanager@aquacentrumdenhelder.nl

Stichting Aquacentrum Den Helder
Het Nieuwland 2
1784 EA Den Helder
+31 0223 628 244

Kvk-nr. 41238286
BTWnr. NL001946250B01
IBAN NL20ABNA0840941021